Regulamin

 1. Pokoje w Ośrodku wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14ºº a kończy o godzinie 11ºº dnia następnego.
 3. Rezerwacji pokoi dokonuje się osobiście, telefonicznie, poczta elektroniczna lub faxem.
 4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej wcześniej kwoty zaliczki na konto Ośrodka.
 5. Wpłata zaliczki oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji i pobytu w Ośrodku określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się dokonanie rezerwacji bez wpłaty zaliczki.
 7. W przypadku rezerwacji z zaliczką, niestawienie się Gościa w Ośrodku do godziny 8ºº rano dnia następnego po dniu planowanego przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, o ile nie ustalono inaczej.
 8. W przypadku rezerwacji bez zaliczki, niestawienie się Gościa w Ośrodku do godziny 18ºº dnia planowanego przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu o ile nie ustalono inaczej.
 9. Wpłata pozostałej części należności powinna być uregulowana w dniu przyjazdu gotówkąw wyjątkowych sytuacjach przelewem po wcześniejszym uzgodnieniu.
 10. W przypadku wyjazdu przed upływem rezerwowanego terminu z przyczyn niezależnych od Ośrodka, pobrana należność za pobyt nie podlega zwrotowi.
 11. Zwrot dokonanej zaliczki może nastąpić w przypadku zgłoszenia rezygnacji z zarezerwowanych miejsc nie później niż 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu.
 12. Cisza nocna w Ośrodku obowiązuje od godz. 22ºº do godz. 7ºº.
 13. Osoby odwiedzające mogą przebywać w ośrodku od godz. 7ºº do godz. 22º, wyłącznie po uprzednim powiadomieniu Pracownika Recepcji.
 14. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 15. Gość powinien zawiadomić Recepcję Ośrodka o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 16. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałych z jego winy lub winy osób go odwiedzających
 17. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który rażąco naruszył Regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka, mieniu Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Ośrodka albo innych osób przebywających w Ośrodku albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości w Ośrodku lub Jego funkcjonowanie.
 18. Ze względów bezpieczeństwa przed opuszczaniem obiektu należy zawsze zamykać okna oraz drzwi pokoju.
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt.
 20. Parking przy obiekcie jest bezpłatny i niestrzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, lub innych temu podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 22. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i tytoniu!
 23. Prosimy o pozostawienie sprzętu narciarskiego w narciarni.